Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Vraagbaak

De gemeenteraad vormt het algemeen bestuur van de gemeente. De gemeenteraad van Waterland bestaat uit 17 leden, afkomstig uit de volgende politieke partijen:

 • CDA (4 zetels)
 • VVD (3 zetels)
 • GroenLinks (3 zetels)
 • Waterland Natuurlijk (3 zetels)
 • PvdA (2 zetels)
 • D66 (2 zetels)

Daarnaast heeft de gemeenteraad een griffier (secretaris en adviseur) en een voorzitter.

Hier is een overzicht van de raadsleden te vinden:

https://waterland.bestuurlijkeinformatie.nl/People/Profiles/8ee2cf9a-fc3c-4189-ac1e-45fff67b4499

De gemeenteraad heeft drie belangrijke taken:

1. Volksvertegenwoordiging
2. Kaderstelling
3. Controle

ad.1: De raad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente. Om dit goed te kunnen doen zoeken de raadsleden contact met bewoners, bedrijven en instellingen. Ook wordt inwoners de gelegenheid gegeven om hun stem of mening te laten horen en zelf met ideeën te komen. Op deze manier kunnen de raadsleden alle belangen goed tegen elkaar afwegen bij het nemen van besluiten.

ad. 2: De raad bepaalt de kaders voor het uitvoeren van het gemeentelijk beleid. Dat doet de raad tijdens de raadsvergaderingen, dé plaats voor het openbare politieke debat. In de raadsvergaderingen worden besluiten genomen over allerlei onderwerpen die voor de inwoners van de gemeente van belang zijn. Plannen kunnen alleen doorgaan als een meerderheid van de raad het ermee eens is. Zo stelt de raad jaarlijks de gemeentebegroting vast en besluit welke verordeningen in de gemeente van kracht zijn.

ad. 3: Ook heeft de raad een controlerende rol. Het bespreken van de jaarrekening is hier een voorbeeld van. De raad stelt bij de begroting vast welke doelstellingen gehaald moeten worden en controleert achteraf via de jaarrekening of het college deze doelstellingen ook heeft behaalt. De gemeenteraad heeft een aantal middelen om het college te controleren, zoals het recht om vragen te stellen. Het recht van onderzoek is ook zo’n middel. Dat betekent dat de raad een onderzoek kan starten wanneer raadsleden vermoeden dat op een bepaald gebied iets is misgegaan.

De gemeenteraad vergadert gemiddeld twee keer per maand in de raadzaal van het gemeentehuis in Monnickendam. Raadsvergaderingen zijn openbaar. Helaas is het gedurende de coronacrisis niet mogelijk om fysiek bij de raadsvergadering aanwezig te zijn. De raadsvergaderingen zijn wel live te volgen via: https://channel.royalcast.com/waterland, en via Omroep PIM.

De vergadercyclus van de gemeenteraad bestaat uit fractievergaderingen - voorbereidende raadsvergadering - (besluitvormende) raadsvergadering. Tijdens de voorbereidende vergadering bespreekt de raad verschillende voorstellen om meer inzicht in het onderwerp te krijgen en wordt het politieke debat gevoerd. Over deze voorstellen wordt pas besloten in de daarop volgende raadsvergadering.

Mocht u willen inspreken bij een voorbereidende of raadsvergadering, stuurt u dan tenminste 24 uur voordat de vergadering begint een mailtje naar de raadsgriffie: griffie@waterland.nl of neem telefonisch met hen op: 0299 - 658 585. Vermeld daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en mailadres, alsmede het onderwerp waarover u het woord wilt voeren.

Bij voorbereidende vergaderingen kunt u inspreken over de geagendeerde onderwerpen.
Inspreken tijdens een raadsvergadering is alleen mogelijk voor onderwerpen die niet op de agenda van de raadsvergadering staan.
In beide gevallen krijgt u maximaal 5 minuten spreektijd.

Wilt u niet inspreken maar tóch uw mening laten horen, dan kan dat ook via de mail. Doe dat dan zo snel als mogelijk, doch liefst ruim vóór de betreffende vergadering.

Raadsleden
De leden van de gemeenteraad worden iedere vier jaar door verkiezingen direct gekozen door de inwoners. De raad staat daarom aan het hoofd van de gemeente. In Waterland bestaat de raad uit zeventien leden. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het gemeentelijk beleid.

Collegeleden
Het college - dat bestaat uit een burgemeester en vier (part-time)wethouders - zorgt voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Zij voert het beleid uit dat de raad heeft vastgesteld. Het college moet bij het uitoefenen van haar taken dus rekening houden met de wensen en eisen van de gemeenteraad. Het college wordt hierbij bijgestaan door de gemeentesecretaris. Als het college het beleid heeft uitgevoerd, controleert de raad of dit goed is gedaan.

Duoraadsleden
Voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in de raad is veel werk te verzetten. Om deze taken voor de raadsleden enigszins te verlichten, kunnen duoraadsleden worden aangesteld. Duoraadsleden zijn geen lid van de raad maar wel lid van een politieke partij. Het duoraadslid moet, net als een raadslid, de eed of belofte afleggen. Duoraadsleden worden door de afzonderlijke fracties voorgedragen en worden door de raad benoemd. Zij nemen voor hun fractie deel aan de beraadslagingen in de voorbereidende vergadering. In tegenstelling tot de raadsleden hebben zij geen stemrecht.

Voorzitter
De burgemeester is voorzitter van de raad en van het college. De burgemeester is voorzitter van de raadsvergaderingen. Tijdens de voorbereidende vergadering, als de raad dus inhoudelijk debatteert over de raadsvoorstellen, wordt de raad voorgezeten door een daartoe door de raad aangewezen voorzitter, die ook raadslid moet zijn.

Griffier
De griffier ondersteunt en adviseert de gemeenteraad. Daarnaast speelt hij een belangrijke rol bij de samenwerking tussen de raad en het college, de gemeentesecretaris en de medewerkers.

De vergaderstukken voor de voorbereidende vergadering en de raadsvergadering vindt u onder het tabblad 'Vergaderingen'. Zoek vervolgens de vergadering die wilt bekijken. De agenda's voor de vergaderingen worden meestal 13 dagen voor de vergaderdatum gepubliceerd. De stukken voor de raadsvergadering worden vaak de dag na afloop van de voorbereidende vergadering geactualiseerd, afhankelijk van wat er in de voorbereidende vergadering is besproken en besloten.

Normaal gesproken zijn de vergaderingen fysiek toegankelijk voor publiek. Op dit moment, in verband met de beperkingen die er zijn in verband met corona, is het helaas niet mogelijk om de vergadering fysiek bij te wonen.

De vergaderingen zijn wel live te volgen via onze website: https://channel.royalcast.com/waterland en via Omroep PIM.

Het is voor iedere inwoner van de gemeente Waterland van 16 jaar en ouder mogelijk om een voorstel op de agenda van de raad te zetten. Hiervoor zijn enkele spelregels opgesteld. Wilt u daar meer over weten? Neemt u dan contact op met de griffier via de mail: griffie@waterland.nl of telefonisch via: 0299 - 658 585.

De Rekenkamercommissie is een commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn controlerende taak. De Rekenkamercommissie voert onafhankelijk onderzoek uit, waarbij met name wordt onderzocht in welke mate de gemeente doelmatig, doeltreffend en rechtmatig heeft gehandeld. De commissie is ingesteld om met haar onderzoek een bijdrage te leveren aan een goed functionerende gemeente. Door de onderzoeksrapporten die de Rekenkamercommissie uitbrengt, wil men voor de raad en de inwoners zichtbaar maken wat er is gebeurd met het door de raad vastgestelde beleid; bijvoorbeeld: zijn de gestelde doelen bereikt en tegen welke kosten?

Zie voor meer info en rapporten van de rekenkamercommissie:

https://www.gemeenteraadwaterland.nl/rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Eén van de externe leden is voorzitter.

 • Gert Scholtes (voorzitter)
 • Robert Reus (extern lid)
 • Stan Basten (extern lid)
 • Jaap Wortel (raadslid)
 • Harm Scheepstra (raadslid)

U kunt als inwoner van de gemeente Waterland een verzoek indienen bij de rekenkamercommissie om een bepaald onderwerp te laten onderzoeken. Uw verzoek moet wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet het onderwerp te maken hebben met een activiteit of dienst van de gemeente of een aan de gemeente gerelateerde instelling. Het onderzoeksonderwerp moet nadrukkelijk uw persoonlijk belang overstijgen. Ook is het belangrijk dat u uw verzoek goed motiveert. Maak in uw verzoek duidelijk waarom u wilt dat de rekenkamercommissie dieper op dit onderwerp ingaat. De keuze van het onderzoeksobject is uiteindelijk voorbehouden aan de rekenkamercommissie. Indien een verzoek wordt afgewezen wordt dit schriftelijk gemotiveerd. U kunt vragen of verzoeken per mail sturen aan de Rekenkamercommissie: rekenkamercommissie@waterland.nl of per brief richten aan de Gemeente Waterland: Postbus 1000, 1140 BA Monnickendam ter attentie van de rekenkamercommissie.

Alle verzoeken die de rekenkamercommissie ontvangt, komen op een zogenaamde groslijst te staan. De rekenkamercommissie bepaalt welke onderwerpen onderzocht gaan worden. Dit gebeurt aan de hand van een aantal criteria die door de rekenkamercommissie zijn opgesteld. Deze criteria zijn bijvoorbeeld het maatschappelijk belang, het financieel belang, het risico en de twijfel over het functioneren van de uitvoering. Na de selectie wordt een onderzoeksopzet gemaakt, die ter kennisname aan de gemeenteraad wordt gestuurd. De onderzoeksopzet geeft weer wat de rekenkamercommissie gaat onderzoeken, waarom en hoe het onderzoek plaatsvindt.
Dan volgt het onderzoeksproces. Uiteindelijk worden de resultaten van elk onderzoek weergegeven in een rapport. Dit rapport is openbaar en wordt ter behandeling aan de gemeenteraad aangeboden.
Meer over de werkwijze van de rekenkamercommissie kunt u vinden in de verordening, het reglement van orde, het onderzoeksprotocol en op de overzichtspagina met publicaties van de rekenkamercommissie.