Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Planning & control documenten Waterland


Jaarlijks maakt de gemeente Waterland vier planning & control documenten. Dit zijn de begroting, de jaarstukken en de eerste en tweede IBU (IBU staat voor Integrale BegrotingsUpdate).
In de eerste IBU wordt de actualisatie van het lopende begrotingsjaar plus meerjarenraming gepresenteerd en in de tweede wordt alleen de actualisatie van het lopende begrotingsjaar gepresenteerd.


Wanneer er door de raad begrotingswijzigingen worden vastgesteld dan staat binnen vijf werkdagen na het besluit de aangepaste (meerjaren) begroting op de site.

Hier zijn alle raadsstukken te vinden afkomstig van het college van B&W, zoals raadsvoorstellen, informatiedocumenten en besluitenlijsten van de collegevergaderingen.

Dit is lijst de ingekomen stukken. In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn de ingekomen stukken van derden niet openbaar.

Dit zijn schriftelijke vragen ingediend door de raadsfracties en de beantwoording daarvan door het college van B&W. De vragen dienen binnen een maand beantwoord te worden door het college.

De Rekenkamer is een commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn controlerende taak. De Rekenkamer voert onafhankelijk onderzoek uit en kijkt daarbij of het handelen van het gemeentebestuur:
= voor de burgers oplevert wat bedoeld is (doeltreffendheid);
= met minder kosten hetzelfde op kan leveren (doelmatigheid);
= voldoet aan de wet en andere regels (rechtmatigheid)


De Rekenkamer is ingesteld om met haar onderzoek een bijdrage te leveren aan een goed functionerende gemeente. Door de onderzoeksrapporten die de Rekenkamer uitbrengt, wil men voor de raad en de inwoners zichtbaar maken wat er is gebeurd met het door de raad vastgestelde beleid; bijvoorbeeld: zijn de gestelde doelen bereikt en tegen welke kosten?


Tot 2024 had de gemeente een Rekenkamercommissie met zowel externe leden als raadsleden. Vanaf 2024 is door een wijziging van de Gemeentewet enkel nog een Rekenkamer met externe leden toegestaan. De nieuwe leden van de Rekenkamer zullen naar verwachting op 1 februari 2024 worden benoemd.

Hier is de planning te vinden van aanlevering van collegestukken aan de raad.

Dit is een overzicht van gedane toezeggingen door het college aan de raad en aangenomen moties in de raad.