Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Planning & control documenten Waterland

Jaarlijks maakt de gemeente Waterland vier planning & control documenten. Dit zijn de begroting, de jaarstukken en de eerste en tweede IBU (IBU staat voor Integrale BegrotingsUpdate).
In de eerste IBU wordt de actualisatie van het lopende begrotingsjaar plus meerjarenraming gepresenteerd en in de tweede wordt alleen de actualisatie van het lopende begrotingsjaar gepresenteerd.

Wanneer er door de raad begrotingswijzigingen worden vastgesteld dan staat binnen vijf werkdagen na het besluit de aangepaste (meerjaren) begroting op de site.

Hier zijn alle raadsstukken te vinden afkomstig van het college van B&W, zoals raadsvoorstellen, informatiedocumenten en besluitenlijsten van de collegevergaderingen.

Dit is lijst de ingekomen stukken. In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn de ingekomen stukken van derden niet openbaar.

Dit zijn schriftelijke vragen ingediend door de raadsfracties en de beantwoording daarvan door het college van B&W. De vragen dienen binnen een maand beantwoord te worden door het college.

De rekenkamercommissie is een commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn controlerende taak. De rekenkamercommissie voert onafhankelijke onderzoek uit, waarbij met name wordt onderzocht in welke mate de gemeente doelmatig, doeltreffend en rechtmatig heeft gehandeld. Dat betekent onder meer dat de rekenkamercommissie bekijkt of de doelen die de gemeente heeft gesteld worden bereikt en of dit is gebeurd tegen zo laag mogelijke kosten.

De Gemeentewet verplicht elke gemeente om met ingang van 1 januari 2006 een rekenkamer (zonder raadsleden) of een rekenkamercommissie (met raadsleden) in te stellen. De Gemeente Waterland heeft hieraan voldaan met de oprichting van een rekenkamercommissie.

De rekenkamercommissie van de Gemeente Waterland is ingesteld als onderdeel van het landelijk beleid tot dualisering van het gemeentebestuur. Deze wet beoogt de rollen van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad te scheiden om daarmee de inwoners van gemeenten en de lokale politiek dichter bij elkaar te brengen. Het college van burgemeester en wethouders richt zich daarbij op zijn bestuurlijke en uitvoerende rol en legt hierover verantwoording af aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft de rol van volksvertegenwoordiging, stelt kaders en controleert het college van burgemeester en wethouders. De rekenkamercommissie kan ter versterking van die controle onafhankelijk onderzoek verrichten.

Hier is de planning te vinden van aanlevering van collegestukken aan de raad.

Dit is een overzicht van gedane toezeggingen door het college aan de raad en aangenomen moties in de raad.