Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad bestaat uit 17 raadsleden en wordt elke vier jaar gekozen door de inwoners van Waterland. De raad heeft als taak om de Waterlandse inwoners te vertegenwoordigen, gemeentelijke kaders te stellen en het college van B&W te controleren.

De huidige gemeenteraad heeft zitting in de periode 2022-2026.

Voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in de raad is veel werk te verzetten. Om deze taken voor de raadsleden enigszins te verlichten, kunnen duoraadsleden worden aangesteld.

Duoraadsleden zijn geen lid van de raad maar wel lid van een politieke partij. Het duoraadslid moet, net als een raadslid, de eed of belofte afleggen. Duoraadsleden worden door de afzonderlijke fracties voorgedragen en worden door de raad benoemd. Zij nemen voor hun fractie deel aan de beraadslagingen in de voorbereidende vergadering. In tegenstelling tot de raadsleden hebben zij geen stemrecht.

Voorzitter
De burgemeester is voorzitter van de raad en van het college. De burgemeester is voorzitter van de raadsvergaderingen. Tijdens de voorbereidende vergadering, als de raad dus inhoudelijk debatteert over de raadsvoorstellen, wordt de raad voorgezeten door een daartoe door de raad aangewezen voorzitter, die ook raadslid moet zijn.

Griffie
De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad. Daarnaast speelt de griffie een belangrijke rol bij de samenwerking tussen de raad en het college, de gemeentesecretaris en de medewerkers.

De Rekenkamercommissie is een commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn controlerende taak. De Rekenkamercommissie voert onafhankelijk onderzoek uit, waarbij met name wordt onderzocht in welke mate de gemeente doelmatig, doeltreffend en rechtmatig heeft gehandeld. De commissie is ingesteld om met haar onderzoek een bijdrage te leveren aan een goed functionerende gemeente. Door de onderzoeksrapporten die de Rekenkamercommissie uitbrengt, wil men voor de raad en de inwoners zichtbaar maken wat er is gebeurd met het door de raad vastgestelde beleid; bijvoorbeeld: zijn de gestelde doelen bereikt en tegen welke kosten?