Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Voorbereidende vergadering

Voorbereidende vergadering 4 november 2021

donderdag 4 november 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Hans de Jong
Toelichting

Naar aanleiding van de versoepelingen in het kader van de coronamaatregelen, kan deze vergadering weer worden bijgewoond door belangstellenden. Hiervoor is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, waarvoor u zich tevoren, maar uiterlijk op donderdag 4 november 2021 vóór 16.00 uur, dient aan te melden bij de griffie (griffie@waterland.nl of 0299-658585).
Ook is deze vergadering op donderdag 4 november 2021 vanaf 19.30 uur live op internet te volgen via: https://channel.royalcast.com/waterland
of via Omroep PIM.

Agendapunten

Elke fractie krijgt maximaal 10 minuten de gelegenheid om, zonder interrupties, een algemene beschouwing te geven. Aansluitend aan elke algemene beschouwing van een fractie, kunnen de andere fracties hen naar aanleiding daarvan vragen stellen. Vragen voor het college kunnen wél in de algemene beschouwingen worden gesteld, maar worden door het college pas beantwoord bij de behandeling van het betreffende domein.
Ook is het mogelijk om moties en amendementen aan te kondigen in te dienen. Echter, een motie of amendement wordt maar één keer besproken, dus òf in de voorbereidende vergadering òf in de besluitvormende vergadering. In het fractievoorzittersoverleg is verder afgesproken om de moties en amendementen die in de besluitvormende vergadering op 11 november 2021 zullen worden ingediend, uiterlijk op dinsdag 9 november 2021 om 20.00 uur bij de griffie aan te leveren, zodat deze direct in iBabs kunnen worden geplaatst en de andere fracties nog de gelegenheid hebben om deze inhoudelijk te bespreken voorafgaand aan de besluitvorming. Om draagvlak te creëren voor moties en amendementen wordt als vanzelfsprekend aangenomen dat het zaak is hierover ruim tevoren met andere fracties te communiceren.

Onder Ruimtelijk domein valt ook de paragraaf A Grondbeleid.

Onder Openbaar domein valt ook de paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen.

Onder Sociaal domein valt ook de paragraaf H Subsidies

Onder Bestuur vallen ook de paragrafen E Bedrijfsvoering en F Verbonden partijen

Onder algemeen financieel beleid en financiële positie vallen ook de paragrafen A Lokale heffingen, B Weerstandsvermogen en D Financiering